Anti discriminatiebeleid

Ons standpunt

Het beleid van Werk 2.0 B.V. is gericht op eerlijk en goed werkgeverschap. Iedereen krijgt en verdient een eerlijke en gelijke kans op werk. Werk 2.0 B.V. wensen bij te dragen aan een diverse en gemêleerde arbeidsmarkt en meer in het bijzonder wensen Werk 2.0 B.V. een eigen werknemersbestand die divers en gemêleerd is. Daarom maken wij bij Werk 2.0 B.V. geen onderscheid in leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst, handicap, (chronische-) ziekte en/of nationaliteit.

Wij veroordelen discriminatie op welke grond en in welke vorm dan ook, zowel intern als extern. Wij selecteren (toekomstige) werknemers op competenties, talenten en vaardigheden en luisteren naar de wensen van onze (toekomstige) werknemers. Werk 2.0 B.V. zijn van mening dat je met verschillende mensen je horizon verbreedt en je het meest bereikt.

Doel

Wij vinden het belangrijk dat elke werknemer binnen onze organisatie ons standpunt kent en dit standpunt ook ondersteunt en uitdraagt. Discriminatie is helaas in deze wereld een dagelijks onderwerp voor velen en daarmee een groot maatschappelijk probleem. Met dit beleid geven wij duidelijkheid aan medewerkers en derden over:

Wat Werk 2.0 B.V. verstaan onder discriminatie en/of discriminerende verzoeken;
Wat het standpunt is van Werk 2.0 B.V. ten opzichte van discriminatie en/of discriminerende verzoeken;

Hoe Werk 2.0 B.V. omgaan met discriminatie en hoe onze interne medewerkers handelen bij discriminatie en/of discriminerende verzoeken;
Waar de interne en of externe werknemer terecht kan voor overleg en/of een melding.

Wat verstaan Werk 2.0 B.V. onder discriminatie en/of discriminerende verzoeken?

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst, handicap, (chronische-) ziekte en/of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie/vacature.

Wat is het standpunt van Werk 2.0 BV. ten opzichte van discriminatie en/of discriminerende verzoeken?

Werk 2.0 BV. en haar interne werknemers weigeren iedere vorm van een verzoek tot het maken van een ongeoorloofd onderscheid in (toekomstige) werknemers. Werk 2.0 BV. en haar interne werknemers wijzen iedere vorm van discriminatie af. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd als er sprake is functionele eisen en deze eisen niet in strijd zijn met welke antidiscriminatie wetgeving dan ook.

Hoe gaan Werk 2.0 BV. om met discriminatie en discriminerende verzoeken en hoe wordt dit afgehandeld?

Werk 2.0 BV. staat voor:
Het creëren van een veilig werkklimaat waar iedereen elkaar met respect behandelt. Ongewenst gedrag in welke vorm dan ook moet worden voorkomen en aangepakt.

Hoe Werk 2.0 BV. dat doet:
Het anti-discriminatiebeleid is altijd opvraagbaar en te lezen op P-intranet. Periodiek (elk half jaar) wijst Werk 2.0 BV. haar interne werknemers op het beleid en verzoekt zij haar medewerkers het beleid opnieuw tot zich te nemen. De directie van Werk 2.0 BV. stelt dit beleid vast en draagt zorg voor een up-to-date versie van dit discriminatiebeleid;

Nieuwe interne werknemers van Werk 2.0 BV. worden op hun eerste werkdag geïnformeerd over het beleid en het standpunt van Werk 2.0 BV. over discriminatie;

De intercedenten van Werk 2.0 BV. voeren maandelijks steekproefsgewijs controles uit op vacatures, die soms ook door haar opdrachtgevers automatisch gevuld worden op de vacature website van jigler.nl. Zij gebruiken hierbij de volgende website: https://mensenrechten.nl/nl/vacaturecheck;

Opdrachtgevers van Werk 2.0 BV. worden via e-mail nieuwsbrieven periodiek (halfjaarlijks) geïnformeerd over het beleid en het standpunt van Werk 2.0 BV. over discriminatie. Ook informeren/corrigeren Werk 2.0 BV. haar opdrachtgevers als er sprake is van ongewenst gedrag;

Het beleid is ook op de websites van Werk 2.0 BV. gepubliceerd;

Partijen waarmee Werk 2.0 BV. samenwerkt worden in de Algemene Voorwaarden geïnformeerd over het standpunt van Werk 2.0 BV. over discriminatie. Werk 2.0 BV. heeft het recht om de samenwerking te beëindigen als de opdrachtgever zich hier schuldig aan maakt;

Tijdens interne werkoverleggen wordt periodiek aandacht besteed aan het onderwerp discriminatie;

Jaarlijks worden interne werknemers getraind over hoe zij om moeten gaan met discriminatie. De trainingen worden specifiek op de verschillende functies afgestemd. Iedere medewerker binnen Werk 2.0 BV. kan afhankelijk van de functie op een andere manier met discriminatie te maken krijgen. Alle werknemers worden getraind hoe zij een discriminatoir verzoek kunnen herkennen, maar ook op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen omkeren en zo dus de opdrachtgever kunnen corrigeren.

Overleg en/of melding door medewerkers

De medewerkers binnen Werk 2.0 BV. hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn. Verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter te herkennen, opdrachtgevers hierop aan te spreken en te zorgen dat er geen medewerking wordt verleend.

Als de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, overlegt de medewerker met de afdeling Juridische Zaken van Werk 2.0 BV.

Als de medewerker discriminatie, of ander ongewenst gedrag signaleert en dit aan de orde wil stellen, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende en/of bij de afdeling Juridische Zaken. Als dit niet leidt tot een voor de medewerker bevredigend resultaat, kan de medewerker te allen tijde terecht bij de directie en/of bij de interne vertrouwenspersoon van Werk 2.0 BV.